Kế-Sách Thoát-Hiểm Của Bạo-Quyền Trước Các Vấn-Đề Nan Giải – Thanh Thủy –

Kế-Sách Thoát-Hiểm Của Bạo-Quyền Trước Các Vấn-Đề Nan Giải – Thanh Thủy –

I.- Nhận-Xét

Bạo-quyền Việt-cộng hiện đang bị vướng bao nhiêu là vấn-đề nan-giải như các vụ đòi đất, đòi nhà của Những Người Dân-Oan Khiếu-Kiện, và của những Tôn-Giáo đã kéo dài từ mấy chục năm nay dẫn đến những cuộc tụ-hợp đông-đảo giáo-dân của Giáo-Sứ Thái-Hà và Toà Khâm Sứ Hà-nội để cầu-nguyện và chống lại bạo-quyền đã trắng-trợn chiếm-đoạt tài-sản, cơ-sở Tôn-Giáo của họ, không riêng ở những nơi nầy mà đã xãy ra ở khắp nơi trong nước.

Nhưng điều đáng lo ngại nhứt của bạo-quyền là các vụ dâng hiến lãnh-thổ, lãnh-hải và hai đảo Trường-Sa và Hoàng-Sa cho quan thầy Trung-Cộng đã khiến cho lòng dân câm-hận, tạo nên những ngọn lửa đấu-tranh lúc nào cũng âm-ĩ trong lòng dân-tộc, như một liều thuốc nổ chậm, không biết bộc phát vào lúc nào.

II.- Sự đối-phó của Bạo-Quyền

A.- Đối với nhân-dân trong nước

Trước những vấn-đề khó-khăn trên, bạo-quyền chẳng những không giải-quyết cho êm dịu mà lại ra tay đàn-áp, khủng-bố nên càng ngày tình-trạng càng trầm-trọng hơn thêm.

Thật sự thì bạo-quyền không thể nào giải-quyết được những vấn-đề nầy, vì những tài sản của dân, của các Tôn-Giáo mà họ đã cướp đoạt trước năm 1975 ở miền Bắc và sau năm 1975 ở miền Nam, bọn chúng đã chia nhau làm của riêng tất cả, bây giờ dân đòi, họ lấy gì để trả. Để cho êm chuyện, cách giải-quyết của bè-lũ chúng là trấn-áp tàn-bạo để khủng-bố, một việc làm cố-hữu của những người Cộng-sản mà chúng ta đã thấy xãy ra ở Thiên-an-môn, ở Tây-Tạng và Miến-Điện.

Ruộng đất, cơ-sở các Tôn-Giáo cướp được, bọn chúng đã phân lô, quy-hoạch, xây cất đủ mọi công-trình, bán chuyền tay nhau và biến dạng sử-dụng qua nhiều giới. Vàng bạc, của cải của nhân-dân bị cướp đoạt qua chánh-sách đổi tiền, đánh tư-sản, vượt-biên,v.v… tất cả những thứ tài-sản khổng-lồ nầy chúng đã chia-chác nhau làm của riêng, cho nên, những tên chóp-bu, quyền-thế của đảng Cộng-sản, không cần gì phải làm ăn, cũng đều nhanh chóng trở thành những tên cự-phú.

Tập-đoàn của bạo-quyền Cộng-sản lấy cớ đất-đai là thuộc quyền sở-hữu của quốc-gia, không ai có quyền làm chủ, chỉ có nhà nước của họ mới có quyền quản-lý và đảng Cộng-sản lãnh-đạo, cho nển họ muốn làm gì thì làm, không một người dân nào có quyền biết tới. Bởi vậy mới có việc cướp đất của dân một cách trắng-trợn, rồi phân lô, rồi xây cất những công-trình để bán cho ngoại-quốc hay giữ làm của riêng. Hiện nay, trong nước, từ Nam chí Bắc biết bao nhiêu công-trình và khu đất thuộc quyền sở hữu của người ngoại quốc như Đại-Hàn, Đài-Loan, Mỹ, v.v…và các giới tài-phiệt đỏ, đen. Rõ-ràng là giọng-điệu một đàng, nhưng việc làm thì một nẽo

B.- Đối với Cộng-Đồng hải-ngoại
Đối với nhân-dân trong nước là như vậy, nhưng bạo quyền lúc nào cũng lo-sợ về khối ba triệu người Việt-Nam đang sống ở hải-ngoại vì đó là một Hậu-Phương vững-chắc và vô-tận về nhân-lực và tài-lực, nhưng mang một bản-chất chống Cộng rất kiên-cường từ trước đến nay.

Hậu-Phương hải-ngoại nầy có đầy đủ mọi phương-tiện cần-thiết để yễm-trợ cho bất cứ mọi phong-trào dân-chủ, tự-do nào của nhân-dân trong nước thật sự nổi lên chống lại bạo-quyền Cộng-sản, một loại bạo-quyền gian-ác, tàn-bạo, tham-nhũng và hèn-hạ nhứt trong lịch-sử Việt-Nam.

Từ những lo-sợ đó, chúng đã dồn mọi nổ-lực để đánh-phá các Cộng-Đồng và các đoàn-thể, đảng phái chống Cộng, với mục-đích làm thế nào cho Hậu-Phương Hải-Ngoại luôn bị khuấy-động, bị lôi-cuốn vào những vấn-đề địa-phương để tạo nên những tranh-luận dễ dẫn đến phân-hóa nội-bộ, hầu trở nên mất sức để không còn đủ mạnh yễm-trợ cho đồng-bào trong nước. Cho nên, như chúng ta thấy, từ trước đến nay chúng đã liên-tục mở ra những mặt trận có tánh-cách nóng bổng thời-sự để khuynh-đảo tâm-lý một số người hầu lôi cuốn họ vào những mê-hồn trận đã được giăng ra. Những người sau khi đã sa chân vào mê-hồn trận rồi sễ lôi cuốn theo nhiều người khác, làm đông lạnh dần nhiều đoàn-thể được đánh giá là nguy-hiểm cho sự sống còn của tập-đoàn Bắc-Bộ Phủ. Những điều mà bọn Cộng-sản Hà-nội hành-động được nhận thấy qua một số hình-thức:

1.- Vuốt-ve: Trước đây, bạo-quyền gọi những người vượt-biên là “Bọn Phản Quốc”, là những người bất-hảo, lười lao-động, trốn ra nước ngoài làm tôi-tớ cho ngoại-bang để được ăn bơ thừa, sữa cặn của bọn đế-quốc, thực-dân. Chính tên Thủ-Tướng Phạm-Văn-Đồng đã tuyên-bố điều nầy tại Pháp trong một cuộc hợp báo. Giờ đây, để vuốt-ve, và để mơ-ước có thể nắm gọn khối ba triệu người Việt ở hải-ngoại, mà bọn chúng đánh giá là “Những Con Bò Sữa”, “Những Con Gà Đẻ Trứng Vàng”, “Những Cái Máy In Ra Ngoại-Tệ”, bọn chúng đổi giọng không ngượng miệng, gọi những người vượt-biên là “Những Khúc Ruột Ngàn Dậm” không thể tách rời.

Để mở màn cho cái trò gian-xão nầy, chúng tung ra đủ thứ hỏa mù để lừa gạt một số người tham danh, hám lợi như:
Dụ đem tiền về nước làm ăn, mở rộng hàng rào du-lịch để những người “Áo Gấm Về Làng” được dịp “thênh-thang cờ lộng”, đem tiền về ăn chơi trác-táng thỏa-thích.
Đem tiền về nước làm ăn thì đã có nhiều kẻ “bỏ của chạy lấy người” rồi, tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số người vì quen mơ-tưởng “hơi đồng”, nên vẫn nhắm mắt, nhắm mũi lăn vào như những con thiêu-thân đâm mình vào ánh sáng.

Những con người nầy có thể ở một trong hai dạng: một là do lòng tham, hai là có “gốc bự” trong hàng ngủ của bạo-quyền. Những con người có lòng tham thì bất kễ việc làm của mình có hại cho ai, chổ nào có “hơi đồng” là có mặt họ. Còn những người du-lịch về nước để thỏa-mãn thú vui thì cũng đã có nhiều thãm-trạng, hư-đốn xãy ra làm cho biết bao gia-đình tan-nát. Cả hai hạng người nầy đã đóng góp không ít vào sự tuyên-truyền man-trá của bạo-quyền Việt-cộng.

Những nhân vật từng về Việt-Nam sinh sống như ông Tướng Râu Kẽm, ông nhạc-sĩ già đầu bạc và một số ca nhạc-sĩ lỡ vận, v.v…họ đều có gốc bự bảo-đãm cả, những “tay ngang” đừng thấy họ như vậy tưởng bở, bắt chước họ chạy về, chắc chắn sẽ bị lọt trồng, đôi khi chạy ra không còn kịp nữa.

2.- Lũng-đoạn: Bạo-quyền cho cài những cán-bộ nằm vùng hoặc những cán-bộ từ trong nước ra dưới “lớp áo phản-tỉnh” để móc-nối, rĩ tai một số người trong hàng-ngủ sinh-hoạt chánh-trị, nếu những người nầy chịu từ bỏ mục-tiêu tranh-đấu của Người Việt Quốc-Gia, họ sẽ được “chia ghế” trong Quốc-Hội (bù-nhìn) và được “hứa-hẹn” hưởng một số quyền-lợi nào đó.

Một số người tranh-đấu thiếu quyết-tâm, thiếu kiên-nhẫn đã nghe theo lời khuyến-dụ nầy, quay lưng lại anh em, phản-bội tổ-chức, tạo nên những mầm-mống phân-hóa, làm tan nát đoàn-thể. Việc nầy đã xãy ra ngay cả ở những người đã từng lãnh-đạo Tôn-Giáo, lãnh-đạo các đảng phái chánh-trị có thành-tích chống Cộng lâu đời và ở ngay cả một số người lãnh-đạo quân-sự VNCH.

Đừng quên những chứng-tích lịch-sử rõ-ràng trước mắt là chính những tên cán-bộ tình-báo ngoại-hạng của họ như Phạm-Xuân-Ẩn, Phạm-Ngọc-Thảo, Trịnh-Công-Sơn, và toàn bộ Mặt-Trận Giải-Phóng Miền Nam, v.v…đã dầy công hạng mã với Cộng-sản đến như thế để hoàn-thành cho họ những công-tác lớn-lao dẫn đến thắng-lợi hoàn-toàn ngày 30 tháng 4 năm 1975, vậy mà sau đó chỉ nhận được sự đối-xử như những cái vỏ chanh trong sọt rác.
Xem thế, thì những người ở hải ngoại đã có một thời đứng trong hàng ngủ chống Cộng với anh em, nay vì một lý-do thầm kín nào đó mà đã vội lầm tin theo lời dụ-dỗ trên, thì liệu sau nầy sẽ được bạo-quyền chia cho những chiếc ghế nào? Và quyền-lợi gì? Việt-Cộng có rất nhiều “ Ghế Điện Bọc Nhung” và “Quyền-Lợi Hảo” để sẳn-sàng “Ban-Bố” cho những ai không phải là Cộng-sản ba đời của chúng. Việc nầy rất thực-tế nhãn tiền, hy-vọng chưa có gì muộn-màng cho những ai chịu thức-tỉnh để rời khỏi cơn mê để nhìn ra sự thật.

3.- Thí chốt: Đến lúc cần, bạo-quyền sẳn-sàng cho lộ diện những “Con Dê Tế Thần” để thực-hiện những Mặt-Trận Nghi-Binh, trước đây có vụ Trần-Trường, rồi mới đây xãy ra vụ tờ báo Người Việt với cái chậu rữa chân có vẽ hình lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, bên cạnh đó là màn khi ẩn, khi hiện của chiến-dịch Duyên-Dáng Việt-Nam, và phong-trào Giao-Lưu Văn-Hóa,v.v…cốt ý của chúng là để tập-trung Lực-Lượng Chống Cộng của Người Việt Quốc-Gia vào đó mà tạm phai mờ đi những tội-lỗi lớn-lao của chúng về vấn-đề Hoàng-Sa, Trường-Sa, về Nam-Quan, Bản-Giốc, vịnh Bắc-Việt, về vấn-đề Lê-Thị Công-Nhân, Nguyễn-Văn-Đài, về vấn-đề Giáo-Hội Phật Giáo Việt-Nam Thống-Nhứt, Dân Oan Khiếu-Kiện,v.v….

III.- Khuynh-hướng của một số người nhẹ dạ

Việt-cộng cho lộ-diện những “Con Dê Tế Thần” lần nầy cũng giống như thời Tết Mậu-Thân 1968, bạo-quyền cho tế thần toàn-bộ cơ-sở chìm của Mặt-Trận Giải-Phóng Miền Nam, một tổ-chức do chính họ dựng lên để làm bình-phong lường-gạt dư-luận, cho nên những cán-bộ, đảng viên trong đó chưa đủ tiêu-chuẫn “Cộng-sản ba đời” như họ, cho nên chỉ được xem là “những người bạn đồng-minh giai-đoạn”, khi cần thì lợi-dụng hết cở, khi hết cần thì đem “bán đứng” để phủi tay.

Biểu-tượng của chánh-sách nầy qua câu nói lừng-danh của nhà lãnh-tụ Trung-cộng Đặng-Tiểu-Bình là: Không quan-trọng nó là Mèo Trắng hay Mèo Đen, điều quan-trọng là Mèo nào bắt được Chuột. Với chánh-sách nầy, ông đã thẳng tay đàn-áp đối-lập và tàn-sát tập-thể phong-trào sinh-viên đối-kháng qua vụ Thiên-an-môn năm 1989, chỉ vì tập-thể nầy không còn theo “bắt Chuột” cho đảng Cộng-sản Trung-Quốc nữa.

Không thấy bất cứ một nhà lãnh-đạo chánh-trị không Cộng-sản nào thốt ra câu nói như họ Đặng, vậy mà khi có mấy người từ phía Cộng-sản từ trong nước ra hải-ngoại “mặc chiếc áo phản-tỉnh” như Hoàng-Minh-Chính, Bùi-Tính, Nguyễn-Chính-Kết, Vũ-Thư-Hiên, Dương-Thu-Hương, v.v…Chưa biết thực-hư ra sao, nhưng có một vị lãnh-đạo một đảng phái chánh-trị của người Việt-Nam ở Mỹ đã vội-vàng lên tiếng khuyên các đảng-viên của ông nên học theo gương “chọn Mèo bắt Chuột” nầy của nhà họ Đặng để sử-dụng những thành-phần kễ trên.

Thật là buồn cười ra nước mắt, vì trong cái mẻ lưới của Việt-cộng giăng ra bao giờ cũng đầy dẫy những cạm-bẫy mà chắc-chắn là ông chưa lường được và cũng vì trong vị thế hiện tại, nội-bộ của ông còn không ổn-định nổi mà lại đi học đòi “bắt Chuột” của người Cộng-sản Tàu. Tham-dự vào trò chơi nầy, ai là “Chuột” và ai là “Mèo” có lẽ cũng nhìn thấy trước được, không mấy khó-khăn!

Nói tóm lại, Việt-cộng sẽ còn tung ra nhiều mặt trận nữa dưới nhiều hình-thức khác nhau. Họ có đủ điều-kiện để làm việc nầy để đạt hai điều lợi, một là làm tản-lực, và làm yếu-sức yễm-trơ của Hậu-Phương Hải-Ngoại, hai là họ được rảnh tay để củng-cố nội-bộ và mua thời-gian để giải-quyết những vấn-đề hiện đang bị nan-giải.

IV.- Phản-ứng của Hậu-Phương hải-ngoại

Dĩ nhiên là chúng ta phải đập tan bất cứ những mặt-trận nào của chúng giăng ra để biểu-dương lực-lượng của Người Việt Quốc-Gia, nhưng đồng thời cũng phải luôn đề cao cảnh-giác để xác-định đâu là Điểm, đâu là Diện để dồn mọi nổ-lực tranh-đấu cho có hiệu-quả trước kẻ thù chung của dân-tộc.
Chúng ta đang đánh bại bạo-quyền ở khắp nơi trong Mặt Trận Cờ Vàng qua những nổ-lực của các Cộng-đồng địa-phương. Trong những ngày lễ Hiệp-Thông Giới Trẻ ở Úc-Châu vừa qua, Đức Giáo-Hoàng đã làm phép lành trên lá Cớ Vàng Ba Sọc Đỏ, và choàng lá cờ nầy vào cổ của Ngài trước hàng trăm ngàn người hiện-diện, đã khiến cho bọn Việt cộng ngẩn-ngơ và Hồng-y Phạm-Minh-Mẩn im tiếng. Điểm son nầy rất đáng được tuyên-dương cho các Cộng-đồng, đặc-biệt Cộng-đồng Úc-Châu

Nhưng bạo-quyền Việt-cộng sẽ không bao giờ chịu để yên cho chúng ta, thua keo nầy, chúng sẽ bày ra nhiều keo khác. Chúng đã đưa ra hải-ngoại rất nhiều cán-bộ tình-báo chuyên-nghiệp ẩn-núp dưới nhiều dạng, như “Du-Sinh”, như “Phản-Tỉnh”, như “Thầy Tu”,v.v… để tìm cách xăm nhập vào hàng ngủ của chúng ta tuyên-truyền, để làm lũng-đoạn và thao-túng các Cộng-Đồng Người Việt Quốc-Gia Hải-Ngoại, vì Cộng-Đồng là nơi tụ-hợp tất cả mọi thành-phần, mọi giai-cấp sĩ, nông, công, thương, binh của Người Việt tị-nạn Cộng-sản. Tuy nhiên, cho đến nay, mục-tiêu nầy chúng không làm nổi và chúng càng đánh phá thì các Cộng-Đồng càng biểu-dương lực-lượng lớn mạnh hơn, đoàn-kết hơn, quyết-liệt hơn để chống lại chúng.

V.- Kết-Luận

Với các mục-tiêu tranh-đấu đã có sẳn, nếu tất cả các Cộng-đồng cùng ngồi lại với nhau qua một Đại-Hội Thế-Giới để thành-lập một Ủy-Ban có tiếng nói chung, đại-diện cho tất cả Người Việt Quốc-Gia ở hải ngoại, thì Ủy-Ban nầy sẽ có đầy-đủ thẩm-quyền để soạn-thảo những kế-hoạch tranh-đấu xác-thực để các nơi cùng thi-hành và yễm-trợ lẫn nhau, nhắm thẳng vào các mục-tiêu mà tập-thể Người Việt ở hải-ngoại đã theo đuổi từ hơn 30 năm qua. Trước mắt là truy-tố tập-đoàn Việt-gian Cộng-sản bán nước, đặt vấn-đề xăm-lăng của Trung-cộng năm 1974 để đòi lại các hải đảo đã bị mất, v.v…

Từ trước đến nay, tập-thể Người Việt Quốc-Gia luôn bị-động trong cuộc tranh-đấu, bởi vì khi Việt-cộng dàn trận xong, chúng ta mới dựa vào đó mà nhập cuộc, nay, với Ủy-Ban nầy, chúng ta có thể mở mặt-trận trước để phản-công qua những mục-tiêu mà Ủy-Ban sẽ soạn-thảo.

Để tránh những dị-nghị, Ủy-Ban nầy phải gồm đủ đại-diện của các Cộng-Đồng và chỉ làm một số công việc chung đã được vạch ra, ngoài ra những Cộng-Đồng vẫn giữ nguyên bản-sắc độc-lập của mình tại địa-phương. Những đoàn thể, đảng-phái và những tổ-chức chánh-trị khác, nếu muốn tham-gia và yễm-trợ thì phải hoàn-toàn tự-nguyện. Hình-thức của Ủy-Ban nầy giống như một Chánh-Phủ Liên-Bang và các Cộng-Đồng địa-phương là những Tiểu-Bang tự-trị.

Nếu làm được như vậy, tiếng nói của Hậu-Phương hải-ngoại của chúng ta sẽ đủ mạnh để vận-động trên trường quốc-tế, đủ mạnh để tạo niềm tin vững-chắc cho toàn dân trong nước trong công cuộc tranh-đấu chung hiện nay và đủ mạnh để làm cho kẻ thù khiếp-sợ.

Vấn-đề đặt ra là ai có đủ uy-tín đứng ra để vận-động cho một Đại-Hội Cộng-Đồng Thế-Giới có tầm-vốc lịch-sử lớn-lao nầy? Cộng-Đồng Liên-Bang Úc-Châu? Cộng-Đồng Mỹ-Châu? Hay Cộng-Đồng Âu-Châu?

Ý-kiến trên đây chỉ là những gợi ý, người viết hy-vọng có những nghiên-cứu sâu hơn của các Cộng-Đồng, các bậc thức-giã, những đảng-phái và những đoàn-thể chánh-trị, nếu nhận thấy nhu-cầu trên là sự cần-thiết và cấp-bách trong hoàn-cảnh tranh-đấu chung hiện nay.

Thanh-Thủy (04/11/2008)

http://tinparis.net/vn_index.html

Advertisements

One thought on “Kế-Sách Thoát-Hiểm Của Bạo-Quyền Trước Các Vấn-Đề Nan Giải – Thanh Thủy –

  1. Pingback: Mục Lục « Danchutudo’s Weblog

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s