“Bác” Chết Trôi Rồi!

“Bác” Chết Trôi Rồi!

*****

“Bác” chết trôi rồi, thủ trưởng ôi!

Mớ xương tan nát hết trơn rồi

Cuồng phong, bão lụt, trời đất giận

Cái mả Ba đình cũng muốn trôi!

*****

Cả một sư đoàn túc trực đây

Thuế dân nuôi béo đứa mặt trây

Canh nắm xương khô thằng bán nước

Chục triệu Dân Oan sống đoạ đày!

*****

Ống cống thời Tây hơn thế kỷ

Chẳng sửa sang chi, chỉ nã tì (1)

Phá rừng bán gỗ, đê điều vỡ

Một bọn tham quan cái mặt lì!

*****

Hà Nội bơi trong nước cống đen

Phá tan mọi thứ, cả cột đèn

Ông trời giáng xuống ngàn tai họa

Khổ biết kêu ai đám dân quèn?

*****

Lậy trời cho sấm sét ra tay!

Phá tan lăng mộ cái quân này

Chúng bán Trường Sa, nhưng cướp đất

của dân nghèo khó, bọn mặt dày!

*****

11-11-2008

Bút Xuân Trần Công Tử

(1) tì: tiền

http://www.hon-viet.co.uk/VHNT_BXTranCongTu_bacChetTroiRoi.htm

One thought on ““Bác” Chết Trôi Rồi!

  1. Pingback: Mục Lục « Danchutudo’s Weblog

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s